Zadaniem Szkoły Podstawowej Jonatan jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka, przygotowanie go do samodzielnego życia, wyposażenie w siłę, która pomoże mu pokonywać przeciwności losu i osiągnąć zamierzone cele.

W każdym uczniu szkoła odnajduje jego niepowtarzalność, dlatego istotą działań nauczycieli i wychowawców jest indywidualne podejście do każdego ucznia po to, by miał szansę wykorzystać wrodzone predyspozycje, rozwinąć swoje uzdolnienia i umiejętności, a także przezwyciężać napotykane trudności związane ze zdobywaniem wiedzy. Wszystkie starania nauczycieli koncentrują się na tym, by zapewnić uczniowi atmosferę szacunku przyjaźni i wzajemnej akceptacji, aby czuł się w szkole dobrze, pewnie i bezpiecznie, a także miał warunki do odnoszenia sukcesów.

Szkoła przygotowuje uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie, ucząc tolerancji, rozumienia potrzeb innych ludzi, przełamywania barier społecznych. Upowszechnia zdrowy styl życia, kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne. Uczy szacunku do ojczyzny.

Nasi uczniowie są bogaci w wiedzę i umiejętności, sprawni, otwarci, szczęśliwi i tolerancyjni. Chętnie chodzą do szkoły. Czują się w niej dobrze i bezpiecznie. Optymistycznie patrzą na otaczający ich świat.

Rodzice naszych uczniów aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są spokojni o bezpieczeństwo dzieci, współpracują z kadrą pedagogiczną.

Nasza placówka jest miejscem bezpiecznym i nowoczesnym. Zapewnia naukę w przyjaznej atmosferze.

Nasza kadra czerpie radość z pracy z dziećmi, rozwija umiejętności i zainteresowania ucznia, współpracuje z rodzicami, systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Wie, że „Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela”.


Priorytety szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania zawarte w Ustawie o systemie oświaty. Jej nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzgledniający ich indywidualne zainteresowania i predyspozycje psychofizyczne oraz przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie.

Priorytetami szkoły są:

1. Kształcenie uczniów w taki sposób, by znaleźli swoje miejsce w przyszłości.

2. Przygotowanie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do życia w społeczeństwie.

3. Zapewnienie uczniom warunków rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i atmosferze przyjaźni.